ආයුබෝවන්! C PLUS Smart වෙත පැමිණි ඔබට විශිෂ්ඨ සේවාවක්....
 ආයුබෝවන්!
c Plus Smart E-Learning.. වෙබ් අඩවියට ඔබ සාදරයෙන් පිලිගනිමු .... කොවිඩ්-19 වසංගත තත්වය හමුවේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරගැනීමට අපහසු දූ දරුවන් වෙනුවෙන් සහනදායී ගාස්තු යටතේ තම අධ්‍යාපන කටයුතු පහසුවෙන් කරගෙන යෑම සඳහා මෙම වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය කර ඇත. ඔබට නිවසේ සිට අධ්‍යාපන කටයුතු සාර්ථකව කරගෙන යෑමට අදම මෙම වෙබ් අඩවියේ ලියා පදිංචි වන්න. තොරතුරු තාක්ෂණය, ඉංග්‍රීසි හා ගණිතය යන විෂයන් ‍ මෙම අඩවිය ඔස්සේ සිදු කර ගත හැක. සජීවීව අධ්‍යාපන වැඩසටහන් හා සම්බන්ධ වීමට නොහැකි දූවා දරුවන්ට මෙය ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත.ලියාපදිංචි වීම සඳහා ඉහත අවස්ථාව භාවිතා කරන්න.

c Plus Smart E-Learning .. Welcome to the website .... This website is designed to make it easier for children who are struggling to get an education in the face of the Kovid-19 epidemic to pursue their education at concessionary rates. Sign up for this site today to help you succeed in your home education. Information Technology, English and Mathematics subjects can be done through this site. This will be very useful for children who are not able to participate in live educational programs.